Voorwaarden

1. TOEPASSING: Deze algemene voorwaarden vormen het contract tussen de partijen, met uitsluiting van eventuele voorwaarden van de klant. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen met AROMAT. Het niet toepassen van een clausule in deze algemene voorwaarden kan niet worden geïnterpreteerd als een afstand van AROMAT om erop te beroepen.

2. AANBIEDING – BESTELLING – WIJZIGINGEN: Elk aanbod van AROMAT moet, om geldig te zijn, schriftelijk worden gedaan door AROMAT. AROMAT kan slechts worden beschouwd als gebonden door het aanbod als zij de instemming heeft ontvangen van een persoon, zowel rechtspersoon als natuurlijke persoon, die de klant geldig kan verbinden aan de voorwaarden van het aangeboden en als het gevraagde voorschot door de klant is betaald. In elk geval zijn de prijzen in het aanbod niet meer geldig als het aanbod niet binnen vijftien (15) dagen na de datum vermeld in het aanbod door de klant is geaccepteerd. Het aanbod is exclusief water, vloeistoffen en eventuele kosten voor voeding en elektriciteitsvoorziening. Het aanbod is berekend voor het aantal deelnemers aan de dienst, zoals door de klant aangekondigd. Elke wijziging na de aanvaarding van het aanbod door de klant moet schriftelijk aan AROMAT worden doorgegeven, uiterlijk vijftien (15) dagen voor aanvang van het evenement. In dit geval behoudt AROMAT zich het recht voor om het geaccepteerde aanbod dienovereenkomstig te wijzigen. In het bijzonder verbindt de klant zich ertoe AROMAT schriftelijk op de hoogte te stellen van elke vermindering of toename van het aantal deelnemers aan de dienst, zoals door hem aangekondigd. In geval van een vermindering van het aantal deelnemers, die minder dan vijftien (15) dagen voor aanvang van het evenement wordt gemeld, stemt de klant ermee in dat het aantal deelnemers dat in de tussentijd heeft afgezegd, aan hem wordt gefactureerd tegen 100% van het overeengekomen bedrag bij bestelling. In geval van een toename van het aantal deelnemers, gemeld minder dan achtenveertig (48) uur voor aanvang van het evenement, stemt hij ermee in dat de extra deelnemers aan het evenement aan hem worden gefactureerd tegen 125% van het overeengekomen bedrag bij bestelling. In het geval dat, zonder dat AROMAT op de hoogte is gesteld zoals hierboven beschreven, het aantal aanwezige deelnemers 20% hoger is dan het aangekondigde aantal deelnemers, stemt de klant ermee in dat de extra deelnemers aan het evenement aan hem worden gefactureerd tegen 150% van het overeengekomen bedrag bij bestelling, onverminderd het recht van AROMAT om de aanvullende dienst te weigeren. Ook zal elke wijziging van het aantal deelnemers automatisch leiden tot een aanpassing van de prijs met betrekking tot de verdeling van vaste kosten, zoals personeel en materiaal. Ten slotte zal een eventuele stijging van de prijs van grondstoffen, materiaal of lonen die zich voordoet tussen het geaccepteerde aanbod en de uitvoering van de bijbehorende dienst automatisch leiden tot een aanpassing van de prijzen, die alleen onder deze uitdrukkelijke voorbehoud worden vastgesteld, zonder dat deze stijging echter meer dan 25% van het bedrag van het geaccepteerde aanbod kan bedragen. Als de bestelling ook diensten omvat, geeft de klant AROMAT uitdrukkelijk de opdracht om, in het kader van een overeenkomst van aanneming van werk, de nodige obers en hulpkrachten voor de dienst in te schakelen, op de voorwaarden vermeld in de bestelling. De klant verklaart AROMAT te vrijwaren van elke a